Изследователите подчертават влиянието на подтиповете на макрофагите върху острото бъбречно увреждане към прехода на ХБН

Острото бъбречно увреждане (ОКИ) е състояние, при което бъбреците не са в състояние да филтрират ефективно отпадъците от кръвта, което води до различни здравословни усложнения. Многобройни проучвания показват, че острото бъбречно увреждане (ОПИ) впоследствие води до дългосрочно бъбречно увреждане и прогресира в хронично бъбречно заболяване (ХБН) – по-тежка форма на бъбречна недостатъчност. Преходът от AKI към ХБН зависи от различни фактори, като сепсис, вид операция и наличие на сърдечно-съдови заболявания.

Понастоящем точните механизми, лежащи в основата на този многофакторен преход, са неясни. Разкриването на тези механизми може да допринесе за разработването на терапевтични стратегии за предотвратяване на прехода на AKI-CKD. Понастоящем е известно, че макрофагите, които са вид имунна клетка, играят ключова роля в прехода от AKI към ХБН.

За да проучи допълнително ролята на макрофагите, екип от изследователи, ръководен от д-р. Сяоминг Мън от Медицинския университет в Анхуей в Китай, написа статия за преглед, която подчертава въздействието на различни подтипове макрофаги върху прехода от AKI към ХБН. Тази статия, която е публикувана в Китайски медицински журналсъщо изследва потенциала на макрофагната таргетна терапия за предотвратяване на прехода на AKI-CKD.

Източникът, от който е получен макрофагът, влияе върху неговия фенотип и функция. Всъщност макрофагите могат да се развият в множество фенотипове, всеки от които заема различна роля в регулирането и възстановяването на бъбречната недостатъчност. Например, резидентните макрофаги, които са специфични за бъбречната тъкан, участват в противовъзпалителните процеси по време на възстановяването на бъбреците, докато циркулиращите макрофаги, които са получени от кръвни моноцити, играят про-възпалителна роля при миграция към мястото на нараняване.

Обикновено макрофагите се категоризират в два типа: M1 и M2. Няколко проучвания предполагат, че M1 макрофагите, които са провъзпалителни, играят роля в някои ранни процеси, свързани с развитието на AKI. От друга страна е установено, че М2 макрофагите намаляват възпалението и фиброзата, свързани с AKI.

Как провъзпалителните макрофаги допринасят за ХБН? д-р Мън заявява, “Бъбречното увреждане, което води до ХБН, се засилва от провъзпалителни макрофаги. Тези макрофаги ускоряват бъбречното възпаление чрез освобождаване на няколко провъзпалителни цитокини и хемокини или чрез задействане на необичайни процеси на заздравяване на рани, които в крайна сметка водят до бъбречна фиброза.

Уникалната природа на макрофагите им позволява да променят фенотипа си от М1 на М2 в отговор на бъбречно увреждане – процес, известен като поляризация. Макрофагите могат също да променят бъбречната микросреда чрез взаимодействия с ендотелни клетки, имунни клетки, фибробласти и тубулни епителни клетки (TECs). Например, макрофагите, инфилтриращи бъбрека в отговор на нараняване, насърчават TEC нараняване и смърт, което в крайна сметка блокира прехода на AKI-CKD, предизвикан от TEC.

При индуциран от сепсис AKI, Csf2, който е цитокин, секретиран от увредени TECs, насърчава прехода на M1 макрофагите към M2 макрофаги. Интересно е, че определени М2 макрофаги, които експресират CD206 и/или CD163 рецептори, допринасят за субклинично възпаление, тубулно увреждане и прогресиране на бъбречната фиброза – рязък контраст от обичайното им противовъзпалително поведение. Освен това, в случай на екстремно възпаление, M2 макрофагите приемат „профибротичен фенотип“, където активират миофибробластите, които са клетки, участващи в свиването и заздравяването на раната.

Неочаквано открихме, че макрофагите могат директно да се диференцират в миофибробласти чрез процес, известен като преход макрофаг-миофибробласт (MMT). Тези новообразувани миофибробласти увеличават бъбречната фиброза, което в крайна сметка води до бъбречна недостатъчност.“, заяви д-р Менг. В момента точната роля на MMT в прехода на AKI-CKD не е ясна.

Статията също така обсъжда три сигнални пътя, които допринасят за прехода на AKI към CKD, които включват сигналния път на Notch, сигналния път на TGF-β / Smad и сигналния път на Wnt / β-catenin. “Насочването към пътищата, които регулират активирането на макрофагите и ММТ или модификацията на макрофагалните фенотипове, може да бъде обещаващ терапевтичен подход за бъбречни заболявания, чрез блокиране на прехода на AKI към CKD“, казва д-р Менг, докато обсъжда как може да бъде предотвратен преходът на AKI-CKD.

Терапевтичните стратегии, които пречат на активирането и патогенната роля на макрофагите в този преход, са широко проучени. Статията подчертава ролята на молекулите, известни като клодронатни липозоми, които могат да изчерпят макрофагите и да намалят степента на бъбречна фиброза. Промяната на активирането на макрофагите и блокиращите фактори, с които те взаимодействат, може също да предотврати бъбречна фиброза и последваща недостатъчност.

Освен това е доказано, че лечението със съединение, известно като кверцетин, блокира инфилтрацията на макрофагите и поляризацията на М2. Освен това, рецептор, известен като колониестимулиращ фактор (CSF) -1, влияе върху пролиферацията, диференциацията и оцеляването на макрофагите. Блокирането на гена, който кодира този рецептор, може да доведе до инхибиране на пролиферацията на макрофагите в бъбреците. Освен това се съобщава, че молекула, известна като vorapaxar, потиска макрофагите чрез блокиране на пътища, които участват в прехода на AKI към CKD.

Прозренията от тази статия ще допринесат за разработването на допълнителни терапевтични стратегии срещу прехода на AKI-CKD!

Източник:

Референтен журнал:

Менг, X., et al. (2022) Движеща роля на макрофагите в прехода от остро увреждане на бъбреците към хронично бъбречно заболяване. Китайски медицински журнал. doi.org/10.1097/CM9.0000000000002100.

.

Leave a Comment