Рискът от исхемичен инсулт може да бъде по-висок след COVID-19 в сравнение с грип или бактериална пневмония

Много е казано за дългосрочните ефекти от коронавирусната болест 2019 (COVID-19), включително неврологични странични ефекти. Ново проучване сравнява честотата на поява на няколко вида неврологични заболявания, независимо дали са дегенеративни, свързани с инсулт или имунологични, след COVID-19 или други респираторни инфекции.

Проучвания: Честота на неврологични заболявания след COVID-19, грип A/B и бактериална пневмония. Кредит на изображението: Андрий Водолажски / Shutterstock

Въведение

Над 80% от пациентите с COVID-19, хоспитализирани с диагнозата, съобщават за неврологични симптоми, като най-честите са главоболие и аносмия. Съществува и повишена склонност към съсирване, а инсултите са описани като усложнение. Някои пациенти са развили невропатии като синдром на Гилен-Баре (GBS) или болест на Паркинсон (PD).

Това доведе до въпроса дали COVID-19 действително увеличава риска от невродегенеративни или постинфекциозни неврологични заболявания.

Настоящата статия, публикувана онлайн в списанието Граници в неврологиятаизследва електронните здравни досиета (EHR) за приблизително половината от населението на Дания, търсейки хора с диагноза COVID-19 или хоспитализирани с пневмония, придобита в обществото, в периода от февруари 2020 г. до ноември 2021 г. Изследователите включват и хора тестван за грип между февруари 2018 г. и ноември 2019 г.

Констатации

От над 900 000 души с анамнеза за тестване за COVID-19, над 43 000 са дали положителен резултат. През същия период приблизително 1500 души са имали бактериална пневмония. На трето място, през периода на проучването над 8000 са имали грип.

Групата от лица с COVID-19, независимо дали са хоспитализирани или не, има по-висок процент на рискови фактори за COVID-19, като високи нива на холестерол, захарен диабет тип 2 и хипертония, отколкото тези, хоспитализирани с грип. Затлъстяването е по-често при пациенти с COVID-19 или тези, хоспитализирани с грип, и имат анамнеза за преходни исхемични атаки (TIA).

Последното е по-вероятно и сред болните с пневмония, както и тютюнопушенето, което също е по-често сред болните от грип. Делириумът, за който е известно, че е рисков фактор за деменция, е по-често срещан сред пациентите с COVID-19, с двойна честота сред пациентите без COVID-19.

Рискът от кръвоизлив в мозъка е 5 пъти по-висок при амбулаторни пациенти с анамнеза за COVID-19. Срещу това трябва да се припомни, че интравенозната тромболиза е седем пъти по-честа в тази група, при 0,14%. Дори след отчитане на този рисков фактор, рискът продължава да бъде над четири пъти по-висок.

Рискът от болестта на Алцхаймер (AD) се е увеличил с 3,5 пъти, до една година по-късно. Това е така дори след изключване на случаите с делириум и тези, които са изложени на риск от инсулт, като и двете са независими рискови фактори за AD.

Рискът от болест на Паркинсон и исхемичен инсулт е почти 3 пъти по-висок до 12 месеца при тези с диагноза COVID-19.

Това обаче беше поставено в перспектива в сравнение с честотата на същите състояния сред лицата, които са били хоспитализирани с грип или бактериална пневмония, които показват еквивалентни нива на AD и PD.

В тази ситуация рискът от инсулт е бил почти два пъти по-висок сред амбулаторните пациенти с COVID-19 (но не комбинирани амбулаторни и стационарни пациенти, или самостоятелни пациенти), в сравнение с тези без COVID-19, след като рисковите фактори за инсулт са били компенсирани. Този риск не се наблюдава на един месец, но започва да става очевиден от 3 месеца след COVID-19. Увеличението на риска е най-високо сред пациентите на възраст 40-59 години, по-млади от типичната рискова група за исхемични инсулти.

В сравнение с тези с грип, болните от COVID-19 също показват 70% увеличение на риска от инсулт до 6 месеца по-късно, намалявайки до 30% на една година. Когато бяха отчетени рисковите фактори за инсулт, беше установено, че рискът се утроява или по-висок при пациенти с COVID-19, дори на една година.

Освен това, в сравнение с болни с бактериална пневмония на възраст над 80 години, рискът е почти 3 пъти по-висок сред пациентите с COVID-19, но не е открито общо увеличение на риска след отчитане на рисковите фактори за инсулт.

Няма видима разлика в честотата на постинфекциозни невропатии или невродегенеративни заболявания сред тези с или без анамнеза за някое от тези инфекциозни състояния.

Последици

Резултатите от това проучване показват причинно-следствена роля на невровъзпаление, умора и негативни емоции при пациенти с COVID-19, които може да са допринесли за по-високата честота на AD и PD на една година от първоначалната диагноза. Установено е, че младите пациенти, починали от COVID-19, имат необичайно повишени концентрации на патологичния протеин β-амилоид в мозъците си.

Срещу това трябва да се постави по-голямото внимание, което се обръща на пациентите с анамнеза за COVID-19, което може да е довело до по-ранна и по-честа диагноза на тези състояния в по-късната им история, в сравнение с COVID-19-отрицателни пациенти. Въпреки това, честотата на AD и PD са сравними с тези, установени след хоспитализация с грип или бактериална пневмония.

Обратно, има повишена честота на исхемичен инсулт сред пациентите с COVID-19 в сравнение с тези с анамнеза за грип или бактериална пневмония. Обясненията могат да включват възпалително състояние, сърдечно засягане, водещо до сърдечна емболия, обездвижване по време на болничния престой или някаква уникална характеристика на тази инфекция.

Честотата на интрацеребралните кръвоизливи е по-честа на един месец сред амбулаторните пациенти с COVID-19, в сравнение с лицата без COVID-19, но сравнима с тази, установена след предишна грипна или бактериална пневмония. Рисковите фактори включват антикоагулантна терапия, механична вентилация и използването на екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO).

Дори след компенсиране на тромболизата, рискът от кръвоизлив остава повишен, което показва, че самият COVID-19 притежава рисков фактор. Резултатите тук предполагат, че пациентите с анамнеза за респираторни инфекции трябва да бъдат наблюдавани за невродегенеративни разстройства и че исхемичният инсулт изглежда е риск, характерен за COVID-19. Ще са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди тази хипотеза.

.

Leave a Comment