Стандартизирани стойности на поглъщане корелират с експресията на PD-L1 в стадий IV белодробен аденокарцином

Стандартизирани стойности на поглъщане корелират с експресията на PD-L1 в стадий IV белодробен аденокарцином Максимална стандартизирана стойност на поглъщане (SUVmax) в белодробни аденокарциноми корелира с нивата на експресия на програмиран смъртен лиганд 1 (PD-L1) и може да помогне за прогнозиране на имунотерапевтичния отговор при пациенти с рак в стадий IV, според нов доклад, публикуван в … Read more